5 min de citit
Avizarea P.S.I.

Avizarea P.S.I.

Chiar daca este vorba de proiecte de casa ce îsi schimba functiunea sau de imobile ce au fost înca de la început obligate sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor dat fiind natura functiunii acestora, pentru fiecare în parte trebuie în prealabil, întocmita o documentatie ce se va depune ulterior în vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare. .

     Autorizatiile de securitate la incendiu se emit dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajarilor noi, pe baza urmatoarelor documente:

               a.     cerere-tip - doua exemplare;
               b.     autorizatia de construire - doua exemplare în copie;
               c.     avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2) din OMAI 3/2011;
               d.     scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise si desene-proiect pe specialitati din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.T. si D.E., precum si agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrari ascunse etc., în care sa fie incluse masurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare;
               e.     referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.T. si D.E. - doua exemplare;
               f.     procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - doua exemplare;
               g.     opisul cu documentele depuse - doua exemplare.

     Pentru schimbarile de destinatie si modernizari la constructii si amenajari care nu necesita autorizatie de construire, autorizatiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a constructiilor sau amenajarilor, pe baza urmatoarelor documente:

               a.     cerere-tip - doua exemplare;
               b.     avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentatia prevazuta în OMAI 3/2011, la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - doua exemplare; în cazul pierderii formularului care atesta existenta avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2) din acelasi ordin al ministrului;
               c.     piesele scrise si desene-proiect din documentatia tehnica, cum sunt: detalii de executie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu si, dupa caz, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, procese-verbale de lucrari ascunse etc., în care sa fie incluse masurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare.
               d.     opisul cu documentele depuse - doua exemplare.

     În situatiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, desi constructiile sau amenajarile respective se încadreaza în categoriile aprobate prin hotarâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmatoarelor documente, dupa caz:

               a.     certificatul de urbanism - doua exemplare în copie;
               b.     autorizatia de construire - doua exemplare în copie;
               c.     raportul de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - doua exemplare;
               d.     scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si piesele desen-proiect la faza de proiect tehnic si detalii de executie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si relevee de arhitectura si instalatii utilitare, precum si la instalatiile de protectie împotriva incendiilor, în care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, stampilate de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii, în cazul care prin raportul de expertiza tehnica se constata ca este îndeplinit nivelul minim de performanta la foc pentru constructia în cauza - doua exemplare;

               e.     planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionându-se latimea si lungimea lor - doua exemplare;
               f.     procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - doua exemplare;
               g.     agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, procese verbale de lucrari ascunse etc, în care sa fie incluse masurile, realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare;
               h.     referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee si, dupa caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiza - doua exemplare;

               i.     cerere-tip - doua exemplare;
               d.     opisul cu documentele depuse - doua exemplare.

     Nota :
               Termenul de eliberare a avizelor si autorizatiilor este de maximum 30 de zile. Totodata, este important de stiut, ca avizele P.S.I. nu mai sunt valabile în situatia în care, lucrarea pentru care a fost solicitataa avizarea nu a fost începuta în termen de 2 ani de la eliberarea avizelor impuse. Astfel, va fi necesar redepunerea documentatiei în vederea avizarii imobilului in cauza.

     Actul legislativ care precizeaza care sunt categoriile de constructii si amenajari pentru care este obligatoriu sa se obtina avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor este Hotarârea 448/2002. Conform acestei hotarâri trebuie sa se obtina avize si autorizatii P.S.I. pentru:

               ☑    Cladirile civile înalte sau foarte înalte, în cazul carora pardoseala ultimului nivel se afla la o înaltime de cel putin 28 m sau (cum e cazul celor foarte înalte) la cel putin 45 m;
☑ Salile aglomerate amplasate în cladirile multifunctionale - salile de spectacole, de întruniri, dedicate expozitiilor, comertului, salile de cinematograf etc. Si, în general, tuturor salilor care pot întruni simultan 150 persoane si în cazul carora suprafata care revine unei persoane e mai mica de 4 mp;
☑ Cladirile independente sau spatiile care sunt destinate comertului, productiei sau depozitarii si care au o suprafata mai mare de 400 mp;
☑ Spatiile destinate comertului productiei sau depozitarii care sunt amenajate în acest sens în cladirile de locuit;
☑ Cladirile sau spatiile a caror destinatie este alimentatia publica si care au fie o suprafata de 400mp, fie o capacitate de peste 100 persoane;
☑ Spatiile publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor;
☑ Cladirile menite sa ofere cazare temporara de tipul hotelurilor, motelurilor sau caminelor;
☑ Sediile autoritatilor publice;
☑ Cladirile sau spatiile amenajate a caror destinatie este de birouri, învatamânt, financiar-bancara, de asigurari si burse si a caror arie desfasurata e mai mare de 500 mp;
☑ Cladirile sau spatiile amenajate în cladiri a caror destinatie este de îngrijire a sanatatii, cu mai mult de 40 de paturi sau cu o suprafata desfasurata de mai mult de 1000 mp;
☑ Spatiile amenajate în cladiri pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea copiilor, prescolarilor, batrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost;
☑ Cladirile sau spatiile a caror destinatie este de gara, autogara, aerogara sau statie de metrou;
☑ Lacasurile de cult accesibile publicului sau destinate vietii monahale;
☑ Cladirile sau amenajarile sportive care au mai mult de 600 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5000 de locuri pe scaune în exterior;
☑ Amenajarile temporare pentru spectacole sau întruniri care au o capacitate mai mare de 300 persoane sau care au destinatie comerciala si o suprafata mai mare de 2500 mp;
☑ Depozitele sau sistemele de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare;
☑ Statiile publice de distributie a carburantilor precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor;
               ☑    Cladirile sau spatiile amenajate în cladiri destinate parcarii sau întretinerii si repararii a peste 50 de autovehicule;

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.